Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde gaat uit van een holistisch mensbeeld. Dat wil zeggen dat de mens als één geheel wordt gezien. Er is aandacht voor lichaam en geest en voor de samenhang daartussen. Genezen is het herstellen van de breuk tussen lichaam en geest. Hippocrates, de grondlegger van de natuurgeneeswijze, ging er in zijn tijd al van uit dat veel lichamelijke klachten een weerspiegeling zijn van een innerlijk conflict. Hij benaderde de mens in zijn totaliteit en was daarmee een verre voorloper van de holistische benadering.

Een ander principieel uitgangspunt is dat de mens een zelfgenezend mechanisme bezit dat spontaan en instinctief een verstoord evenwicht probeert te herstellen. Ziekte wordt in de natuurgeneeswijze gezien als een verstoring van dat evenwicht en genezing als het herstel ervan. Het zelfgenezend vermogen wordt op natuurlijke wijze en met natuurlijke middelen gestimuleerd. Daarbij kan alleen succes worden geboekt door het ziek zijn te benaderen vanuit het totale mens zijn, vanuit een totaalbeeld van de cliënt (holistisch denken). 

Andere principes waarop de natuurgeneeskunde zich baseert:

- De mens is een natuurlijk wezen met een open structuur: hij maakt deel uit van de organische wereld, die beheerst wordt door de natuurwetten. Daarbij moeten we de natuur ook de kans geven om zijn werk te doen en voor de gewenste genezing te zorgen.

- Behandel de zieke en niet de ziekte: het bestrijden van klachten alleen is weinig zinvol, omdat daarmee weliswaar de klacht kan verdwijnen, maar geen aandacht wordt besteed aan de oorzaken ervan.

- Genezen is ontgiften: de natuurgeneeswijze steunt op de leer van de lichaamssappen. Veel ziekten ontstaan vanuit vervuiling van lichaamssappen door slechte invloeden van het milieu en slechte voeding. De vervuiling leidt tot vergiftiging en verzwakking van het zelfgenezend mechanisme. Als de zelfreinigende werking (via, darmen, longen, huid, nieren) niet meer naar behoren werkt, ontstaan klachten en ziekten. Ontgiften van de lichaamssappen is een op de zieke gerichte natuurgeneeskundige behandeling.

- Voedsel als medicijn: voedsel is de belangrijkste bouwsteen van het menselijk lichaam, het is levende natuur en bevat levens- en geneeskracht. Verkeerde voeding werkt vervuilend, gezonde voeding reinigend.

- Natuurgeneeswijze is een actieve geneeswijze: de patiënt wordt betrokken bij zijn genezingsproces, hij moet het zelf ondersteunen. Zonder actieve betrokkenheid geen herstel / genezing.

Wil je een afspraak maken? Zoek dan een therapie of massage uit en vul daar het formulier in!